crpp-top-foto

Úvod  >  Právnický permoníček


Bezplatná právní pomoc - situace v ČR

separator-beruska

 Pro bono (zkratka lat. sousloví pro bono publico, čes. pro veřejné dobro) je výraz používaný pro odbornou práci, kterou někdo vykoná dobrovolně a bezplatně nebo za sníženou cenu jako službu veřejnosti. Většinou se tak označuje bezplatná právní pomoc poskytovaná jednotlivci nebo firmami.

V České republice poskytuje právní zastupování v trestním řízení stát bezplatně (ex offo).

 

Dětští delikventi

mimo ochranu trestněprávních standardů

separator-beruska

Kriminalita mládeže je dnes zařazována mezi největší bezpečnostní rizika společnosti.  Od roku 1989 lze registrovat značný nárůst trestné činnosti, a to nejen u dospělých pachatelů, ale bohužel i u mládeže. Kriminalita mládeže je tak závažným celospolečenským problémem, k jehož řešení je nutný multidisciplinární přístup. Ještě do nedávné doby bylo možné v České republice sledovat markantní nárůst násilné delikvence dětí a mladistvých, úzce doprovázené zvýšenou agresivitou a brutalitou útoků.

 

ESLP adopce dítěte

separator-beruska

Francouzské úřady povolením plné adopce dítěte neporušily práva matky, která nejevila o dítě dostatečný zájem

[právo na rodinný život, odebrání dítěte z péče rodičů, porod, nedobrovolná hospitalizace]

Francie, Štrasburk (Evropský soud pro lidská práva).
Stěžovatelka, Sylvie Zambotto Perrin, je francouzskou občankou žijící v Montreuil-sous-Bois ve Francii. V září roku 2002 porodila utajeně dceru, a to mimo svazek manželský. Dítě bylo okamžitě umístěno do státní služby sociálně-právní ochrany dětí. V listopadu roku 2002 uznala stěžovatelka narozené dítě za své.

 

Obce vyměřují místní poplatek v rozporu s Ústavou

separator-beruska

 Zákon o místních poplatcích svěřuje obcím pravomoc vybírat zákonem stanovené místní poplatky. Smyslem a účelem poplatků (včetně místních poplatků) je přitom částečná úhrada nákladů spojených s určitou činností orgánů veřejné moci nebo za oprávnění poskytovaná poplatníkovi. Tak je tomu i u všech místních poplatků, s jedinou výjimkou, a to místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.

 

Právnický permoníček

separator-beruska

 Práva dítěte:

 • právo na život
 • právo na jméno
 • právo poznat své rodiče a být jimi vychováván
 • svoboda projevu a svobodný přístup k informacím
 • svoboda myšlení a náboženského vyznání
 • svoboda sdružování a pokojného shromažďování
 • právo na ochranu soukromí
 • právo na ochranu před násilím, ponižováním a vykořisťováním
 • právo na zajištění ochrany a pomoci poskytované státem, pokud je dítě zbaveno rodinného prostředí
 • duševně nebo tělesně postižené děti mají právo prožít plný a řádný život
 • právo na ochranu zdraví a využívání zdravotnických zařízení
 • právo na výhody sociálního zabezpečení
 • právo na životní úroveň potřebnou pro jeho rozvoj
 • právo na vzdělání
 • právo na používání vlastního jazyka
 • právo na odpočinek a volný čas
 • právo na ochranu před nebezpečnou prací
 

Jaké sociální dávky mohou být exekučně zabaveny?

separator-beruska

1.    rodičovský příspěvek
2.    opakující se sociální dávky (ne příspěvek na bydlení)
3.    sociální příplatek
4.    přídavek na dítě, ale pouze v případě, je-li samotné dítě dlužníkem
5.    dávky pěstounské péče
6.    dávky pomoci v hmotné nouzi (je-li na nich vymáhán přeplatek)
7.    peněžité dávky sociální péče (je-li na nich vymáhán přeplatek)

Jaké sociální dávky mohou být exekučně zabaveny?

1.    příspěvek na péči
2.    jednorázové dávky sociální podpory a taktéž příspěvek na bydlení
3.    dávky pomoci v hmotné nouzi, např. doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, okamžitá mimořádná pomoc
4.    peněžité dávky sociální péče – dávky pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, jednorázově vyplácené dávky státní sociální podpory
5.    dávky pro těžce zdravotně postižené – např. dávky na opatření zvláštních pomůcek, úpravu motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu apod.

separator-beruska

 

Společné jmění manželů

separator-beruska

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů (dále také jen SJM) je právní institut, který vznikl přeměnou bývalého bezpodílového spoluvlastnictví manželů. Jde o jedinečnou formu spoluvlastnictví, která může vzniknout pouze mezi manželi. To znamená, že nemůže vzniknout ani mezi druhem a družkou, ani mezi partnery v registrovaném partnerství. Vznik společného jmění nastává uzavřením manželství.

Od (podílového) spoluvlastnictví se společné jmění manželů liší tím, že v něm nejsou vyjádřeny žádné podíly. Každý z manželů se tak považuje za vlastníka celé věci, proto má právo s touto věcí nakládat a užívat ji, je při tomto ovšem omezen stejným vlastnickým právem druhého manžela.

Na úvod je potřeba poznamenat, že vnímání součástí SJM (např. který závazek je a který není součástí SJM) se u různých právníků liší, pojem jako takový není zcela přesně vymezen.