crpp-top-foto

Úvod  >  Sociální služby  >  CRPP - Pěstounská péče

Poslání:14100837 m

Posláním Centra rozvoje pěstounské péče - pověřené osoby k výkonu pěstounské péče - je být cílové skupině partnerem, rádcem a průvodcem. Ve vzájemné  součinnosti  s cílovou skupinou přispívat v pěstounské rodině  k vytvoření takových podmínek, které pomohou ke zdravému a harmonickému rozvoji dětí v pěstounské péči.

 

separator-beruska

crpp-stromCíl:

Cílem Centra rozvoje pěstounské péče je zvyšovat kompetence pečujících osob, budovat zdravou identitu dítěte, jeho zdravý vývoj a podporovat  rodinné vazby dítěte.    

Cílová skupina:

Děti, zejména děti svěřené do péče osoby pečující, osoby v evidenci a fyzické osoby - zájemci o pěstounskou péči, které  trvale žijí  na území  správního obvodu města Cheb.

 

separator-beruska

Zásady:

 1. respekt a úcta k volbě i jedinečnosti každého člověka
 2. individuální a citlivý přístup při práci s cílovou skupinou
 3. partnerský, otevřený dialog se všemi zúčastněnými při hájení nejlepšího zájmu a blaha dítěte

Při své činnosti vycházíme ze znalosti individuálních potřeb dané pěstounské rodiny. Vhodná podpora a možnosti řešení jsou ve vzájemném souladu s vytvářením podmínek pro zvýšení kompetencí pěstounské rodiny..

separator-beruska

crpp-ruce-srdce-pngHlavní činnosti:

Činnost Centra rozvoje pěstounské péče je motivována snahou o podporu, rozvoj a propagaci náhradní rodinné péče.

   pravidelné pořádání vzdělávacích akcí a relaxačně - vzdělávacích seminářů
   organizování dětských skupin a zážitkových programů zaměřených na psychosociální rozvoj dětí

podpora svépomocných skupin pěstounů

   asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou
   doprovázení pěstounů při hájení práv a oprávněných zájmů
   pořádání osvětových akcí
   Spektrum našich služeb plně respektuje a koresponduje se závazky deklarovanými v uzavřených dohodách.
   Služby jsou přizpůsobovány aktuálním individuálním potřebám cílové skupiny.
   Působnost činnosti Centra rozvoje pěstounské péče tj. výkon pěstounské péče: správní obvod města Cheb jako obce s rozšířenou působností

  

separator-beruska

Služby pro rodiny

vzdělávací a terapeutické služby

Pořádáme řadu akcí, které mají poradenský, vzdělávací i terapeutický charakter a poskytují prostor pro vzájemné sdílení. Témata vycházejí od samotných pěstounských rodin, jsou přizpůsobena k jejich aktuálním potřebám.

asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou

Dítě má právo znát svůj původ, svojí minulost. Jedině tak lze plnohodnotně budovat zdravou identitu.

doprovázení náhradních rodin

Služba se uskutečňuje přímo v domácím prostředí a zahrnuje pravidelné osobní návštěvy sociálního pracovníka, tzv. „průvodce“. Průvodce je s rodinou v úzkém kontaktu a odborně ji provází při výchově svěřených dětí, ale i při řešení jejich problémů. Pečující osoby mají možnost konzultovat své otázky a výchovné problémy se svým průvodcem, ale také s dalšími spolupracujícími odborníky.

poradenské služby

Cílem poradenské činnosti je pomáhat náhradním rodičům při výchově přijatých dětí, podporovat jejich informovanost, znalost jejich práv a orientaci v nabídce služeb, a také se s nimi podílet na řešení konkrétní situace nebo problému, kterým rodina prochází. Klubové setkání a spolupráce s pedagogy - náprava poruch učení a předcházení školnímu neúspěchu dětí.

„putovní“ studovna a knihovna

Pěstounským rodinám je nabízena možnost seberozvoje, sebepoznání a to formou samostudia, půjčováním knih, odborné literatury, poskytováním konzultací.

separator-beruska

Aktivity pro děti a mládež

14100837 mAktivity, které mají za cíl podporu seberozvoje a posilování pozitivní identity dítěte, jsou prevencí proti rozvoji nežádoucích sociálně patologických jevů. Napomáhají dětem vyrovnat se s následky psychické deprivace, prožitých emocionálních traumat a s náročnými situacemi, které s sebou život mimo vlastní rodinu přináší.

„Teenager klub“ - pořádání akcí pro mladé lidi v náhradní rodinné péči (mládež od 14 do 18 let).  

„Tématické kufříky“ - určeno pro děti do 15 let. Kufříky jsou vybaveny pomůckami rozvíjejícími určitý zájem či dovednosti dítěte.

„Příběhy berušky Milušky“ - Úmluva o právech dítěte zpracovaná pohádkovou formou (publikace, příběh vyprávěný formou maňáskového divadla).

„Cesta za duhou“ - dětem je formou příběhu přiblížen svět emocí a pocitů. Cílem je pomoci dětem k pozitivnímu emočnímu ladění a přispět k harmonizaci  jeho osobnosti.

„Andělská stezka“ - program podporuje a rozvíjí identitu dítěte.

„Letní a příměstské tábory“  

separator-beruska

Posláním Centra rozvoje pěstounské péče

je být cílové skupině partnerem, rádcem a průvodcem. Ve vzájemné součinnosti s cílovou skupinou přispívat v pěstounské rodině k vytvoření takových podmínek, které pomohou ke zdravému a harmonickému rozvoji dětí v pěstounské péči.

 

Online

Právě připojeni - hostů: 76 

Patroni

puma Cipísek a lidské mládě Marcelka

 Puma Cipísek z cirkusu Jo-Joo a lidské mládě Marcelka. 

Patroni

tygrik-bobo

 Tygřík Bobo s laskavým souhlasem majitele cirkusu Jo-Joo, který přináší dětem po celé republice mnoho radosti. 

Partnerský web

p-pece-v-kk