• PATRON DĚTÍ

Projekt Patron dětí nabízí pomoc rodinám s nezletilými dětmi ve finanční nouzi, do které se dostaly v souvislosti s pandemií koronaviru:

Tři typy darů:

1. Balík základních potřeb

Balík v hodnotě 3 000 Kč s nejnutnějšími potravinami, drogerií a hygienickými potřebami zejména pro rodiny s dětmi, které pobírají dávky hmotné nouze, jsou v exekuci nebo insolvenci. Pro tento typ daru rodina nepotřebuje patrona.

2. Nájemné

Pomoc pro rodiny s dětmi, kterým hrozí, že nebudou moci kvůli koronavirové krizi zaplatit nájem a přijdou o střechu nad hlavou. Patron dětí zaplatí přímo pronajímateli dva nájmy, maximálně však celkem 30 000 Kč. O tento typ daru lze požádat pouze jednou a s patronem, který je profesí sociální pracovník a může potvrdit situaci rodiny.

3. Peníze na základní potřeby

Poskytujeme 2 typy finanční darů:

3x 3 000 Kč – dar na účet žadatele bez nutnosti mít patrona příběhu.

3x 5 000 Kč – dar na účet žadatele s nutností mít patrona příběhu. Patronem může být jen sociální pracovník (např. z OSPOD, neziskové organizace, školy, nemocnice), učitel, zdravotník, vedoucí zájmového kroužku, který rodinu z výkonu své profese dobře zná.

O oba dary je možné požádat max. třikrát na každé nezletilé dítě v rodině. Nabídka pomoci platí během stavu nouze a po jeho ukončení po dobu 3 kalendářních měsíců.

Finanční dary jsou určeny výhradně na nákup potravin, hygienických potřeb, nezbytných léčiv a nutných zdravotních prostředků.

VÍCE NA ODKAZU:

https://patrondeti.cz/koronapomoc


 • NADACE J&T

Mimořádná pomoc J&T rodinám v nouzi

Nadace J&T připravila grant pro rodiny s dětmi v Česku i na Slovensku, kterým v souvislosti s opatřením vlády v důsledku hrozby nákazou Covid-19 významnou měrou klesly příjmy a mají kvůli tomu potíže s úhradou nájmu nebo splátkou hypotéky.

On-line žádost zasílejte až poté, kdy budete mít k dispozici všechny nutné dokumenty k zaevidování a posouzení žádosti.

Ještě než vyplníte žádost, seznamte se prosím s postupem s podmínkami udělení příspěvku

Cílem grantu je podpořit rodiny s dětmi, které se z důvodu poklesu či ztráty příjmu, způsobené vlivem současných vládních opatření, ocitly v tíživé životní situaci. V rámci grantu podpoříme rodiny s dětmi v celkové výši 3 000 000 Kč.

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi do 15 let, s trvalým pobytem na území ČR, jejichž celkový měsíční příjem nepřekročí v době mimořádných opatření částku 20 000 Kč.

Jedná se o jednorázový příspěvek do maximální výše 15 000 Kč, který bude poskytnut na pomoc s úhradou nájmu, popřípadě splátkou hypotéky na nemovitost, v níž rodina v současnosti bydlí.

PRAVIDLA

Příjem žádostí doba trvání grantu: 20. 3. 2020 – 20. 5. 2020, nebo do vyčerpání rozpočtu.

Požadované doklady:

– kompletně vyplněná žádost včetně všech příloh uvedených níže

– kopie OP žadatele

– doklad o ošetřovném s datem nejdříve od 11. 3. 2020 (v případě, že nemáte ošetřovné, je

potřeba doložit rodný list dítěte)

– nájemní smlouva / hypotéční smlouva

– u OSVČ živnostenský list

– doložení příjmu všech osob ve společné domácnosti před vyhlášením nouzového stavu (včetně rozhodnutí o přiznaných dávkách nebo o podpoře v nezaměstnanosti, popř. rozhodnutí o rodičovském příspěvku)

– doložení příjmů všech osob ve společné domácnosti po vyhlášení nouzového stavu (včetně

dokladu o ošetřovném s datem nejdříve od 11. 3. 2020, dokladu od zaměstnavatele o zkráceném úvazku či nemožnosti výkonu práce z důvodu vládních opatřeních atd.)

– doložení příjmu u zaměstnaneckého poměru: výplatní pásky dva měsíce zpětně (leden, únor 2020)

– doložení příjmu OSVČ: Doklad o výši čtvrtletního příjmu (za 4Q 2019) nebo Daňové přiznání za rok 2019; ve výjimečných případech Daňové přiznání za rok 2018

Podmínky a postup při podávání žádosti:

· Co nejvýstižněji a pravdivě vyplňte žádost.

· Aby bylo možné Vaši žádost posoudit, je nutné potvrdit, že veškeré Vámi poskytované

údaje jsou pravdivé, a že souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Každá žádost je posuzována individuálně – na poskytnutí příspěvku z Nadace J&T není právní nárok!

V případě schválení žádosti na nájemné vyplatíme příspěvek přímo na účet pronajímatele, v případě hypotéky budeme postupovat podle hypotéční smlouvy. Žádost i přílohy posílejte pouze přes online webový formulář. http://online.nadacnifondjt.cz/nadace-formulare-cz/ZadostFoCorona.do

UPOZORNĚNÍ:

Kompletní dokumenty je potřeba zaslat spolu se žádostí. Bez kompletně vyplněné žádosti a zaslaných dokumentů nebude možné žádost v rámci grantu zpracovat.

V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na tel. číslech: + 420 221 710 124 nebo + 420 221 710 782, popřípadě na emailu nadacejt@nadacejt.cz

VÍCE NA ODKAZU:

https://www.nadacejt.cz/mimoradny-grant-v-souvislosti-s-koronavirem-k18.html


 • ŽIVOT DĚTEM O. P. S.

Další žádosti přijímají od 1. dubna do 25. dubna do 8 hodin ráno.
(Důvodem je to, že skoro polovina žádostí přichází poslední dva dny v měsíci a potom je není možné včas zapsat a zpracovat.) 
Po tomto termínu již žádosti nepřijímají. Týká se to i žádostí, které výjimečně posíláte poštou. Ty musejí být do kanceláře Života dětem o. p. s. doručeny nejpozději rovněž 25. dubna 2020.

PŘIJÍMÁNY JSOU POUZE KOMPLETNÍ ŽADOSTI. NEÚPLNÉ ŽÁDOSTI NEBUDOU ZAŘAZENY. Žádost musí obsahovat:

 1. samostatně naskenovanou
 2. samostatně naskenovaný
 3. aktuální (poslední) lékařskou zprávu, která slouží k potvrzení diagnózy
 4. žádost musí obsahovat požadovanou částku za zdravotní pomůcku nebo službu a kontakt na dodavatele
 5. cenovou nabídku od dodavatele zdravotní pomůcky nebo služby (pokud ji nemáte, tak si ji prosím Vás vyžádejte)
 6. k žádosti přiložte vyjádření zdravotní pojišťovny, zda na pomůcku přispívá či ne (pokud to není možné, prosíme o odůvodnění)
 7. k žádosti přiložte hezkou fotografii Vašeho dítěte v minimální velikosti 1 MB

Kompletní žádost společně s požadovanými přílohami, které musejí být pojmenovány, např. žádost, souhlas, lékařská zpráva a podobně!!!! Zašlete NASKENOVANÉ, NE VYFOCENÉ pouze na mailovou adresu zadosti@zivotdetem.cz a POZOR! V jednom jediném mailu!!! Určitě neposílejte více mailů k jedné žádosti!!! Děkujeme!!!

Pokud je to pro Vás problém, potom žádost i podepsaný souhlas
zašlete poštou na naši kontaktní adresu:
Život dětem, o.p.s.
Lindnerova 6
180 00 Praha 8 – Libeň
(na obálku, prosím, napište: ŽÁDOST)

Elektronické podání žádosti upřednostňujeme.

FORMULÁŘE NALEZNETE NA TOMTO ODKAZU:

http://www.zivotdetem.cz/c/jak-pozadat-o-pomoc/


 • DOBRÝ SKUTEK

PROJEKT:

Roušky pro nemocnice

Doba je, jaká je a není čas na dlouhé řeči, tak tedy k věci: nemocnice stále bojují s nedostatkem roušek. Kontaktoval nás módní návrhář Lukáš Lindner, který se svým týmem a s týmem dobrovolníků z řad přátel již od 16. 3. šije zdarma roušky pro Ústav pro péči o matku a dítě v Podolí, Thomayerovu nemocnici – odd. interny a ve „frontě“ čekají další velké pražské nemocnice. Od pondělka do středy ušili cca 1000 roušek, ale pochopili, že není v jejich silách tuto pomoc pro celou naší společnost dotovat vlastními silami donekonečna. Kdo umí šít a má materiál, ten už šije nebo se k tomu právě chystá, kdo neumí šít, ani nemá obchod s látkami nebo galanterií, může přesto pomoci v tomto úžasném projektu! Zašlete jakoukoli finanční částku do veřejné sbírky:

organizace Dobrý skutek, z.s.

na účet 500 500 5022/2010

pod variabilním symbolem 82020015

poznámka pro příjemce ROUŠKY PRO NEMOCNICE

I malá částka pomůže. V případě větších darů (nad 1000 Kč) můžete požádat o darovací smlouvu na e-mailové adrese dominika.morgensternova@dobryskutek.cz

VÍCE NA ODKAZU:

https://www.dobryskutek.cz/klient/rousky-pro-nemocnice


 • DOBRÝ ANDĚL

Nadace Dobrý anděl nemá nijak omezené období pro podávání žádostí. Můžete se tedy se žádostmi obracet na nadaci celoročně, pokud splňujete jejich podmínky.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ POMOCI

Dobří andělé pomáhají rodinám s dětmi, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. Přehled onemocnění je uveden v následující tabulce. U všech typů onemocnění platí podmínky, že pacient je léčen ve zdravotnickém zařízení na území ČR a rodina má alespoň jedno nezaopatřené dítě.

Diagnóza Časové omezení pomoci Další podmínky
Onkologické onemocnění dítěte 3 roky od zjištění diagnózy *)
Onkologické onemocnění rodiče 3 roky od zjištění diagnózy ***)
Cystická fibróza max. do 18.5 let věku dítěte **)
Svalové dystrofie Duchenne a horší typy max. do 18.5 let věku dítěte **)
Epidermolysis Bullosa (nemoc motýlích křídel) max. do 18.5 let věku dítěte **)
Chronická střevní onemocnění max. do 18.5 let věku dítěte **) pomoc je poskytována pouze v akutní fázi nemoci
Selhání orgánů max. do 18.5 let věku dítěte **)
Závažné poruchy metabolismu max. do 18.5 let věku dítěte **) individuálně podle konkrétního případu rodiny
Ostatní závažná onemocnění max. do 18.5 let věku dítěte **) individuálně podle konkrétního případu rodiny

*) v případě trvalých následků nebo dlouhodobé komplikované léčby je možno lhůtu prodloužit za předpokladu, že dítěti nad 18.5 let nebyl přiznán invalidní důchod
**) v případě komplikací s přiznáním a výší invalidního důchodu dítěte je možné prodloužit až do 26 let dítěte
***) v případě trvalých následků nebo dlouhodobé komplikované léčby je možno lhůtu prodloužit

Kategorie „Ostatní závažná onemocnění“ v sobě skrývá možnost pomoci rodinám s dětmi, které se potýkají s vzácnými onemocněními, ale i dětem s těžkými kombinovanými poruchami (mentálními, tělesnými, smyslovými). Po dobu akutní léčby zde Dobří andělé podporují například také děti s vážnými komplikacemi po porodu nebo děti po těžkém úrazu.

Pro představu – Dobří andělé v této kategorii podporují například:

 • děti s těžkou dětskou mozkovou obrnou upoutané na vozíček, jejichž stav komplikuje i mentální retardace nebo smyslové postižení,
 • děti s nízkofuknčním autismem a mentální retardací,
 • děti s progresivním nervosvalovým onemocněním,
 • děti s těžkou mentální retardací komplikovanou například epilepsií nebo vývojovou vadou mozku

JAK POŽÁDAT O POMOC?

Je to jednoduché – pokud splňujete výše uvedené základní podmínkystačí nám zavolat nebo napsat e-mail a naše referentky příjemců pomoci s Vámi vyřeší vše potřebné.

733-119-119

DOBRYANDEL@DOBRYANDEL.CZ

Nebojte se nám ozvat, Dobří andělé Vám rádi pomohou!

VÍCE TAKÉ NA ODKAZU:

https://www.dobryandel.cz/pomahame-detem/#podminky-poskytovani-pomoci


 • SVĚTLUŠKA

Jednotlivci mohou předkládat žádosti o nadační příspěvek v průběhu celého roku. Žádosti posuzuje sedmičlenná hodnotící komise složená z nezávislých odborníků, která zasedá pětkrát ročně. Termín nejbližšího zasedání je 20. 4. 2020 a projednány budou žádosti, které obdržíme kompletní do 31. 3. 2020. Veškeré informace o průběhu, pravidlech a podmínkách grantového řízení naleznete v dokumentu Pravidla a podmínky Nadačního fondu Českého rozhlasu pro poskytování individuálních nadačních příspěvků ze sbírky Světluška.

Významná část nadačních příspěvků pro jednotlivce s těžkým zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením všech věkových skupin je hrazena z Fondu Kaufland. Partnerem Fondu Kaufland je společnost Kaufland Česká republika v.o.s.

Žadatel předkládá žádost formou:

• on-line žádosti

• písemně na příslušném formuláři, který je volně dostupný ke stažení

Podání žádosti e-mailem není možné.

FORMULÁŘE JSOU DOSTUPNÉ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE:

https://svetluska.rozhlas.cz/podpora-jednotlivcu-8099654


 • NADACE AGEL

Správní rada NADACE AGEL zasedá průběžně dle možností. Každá žádost o poskytnutí nadačního příspěvku je detailně posouzena. O poskytnutí nadačního příspěvku a jeho výši rozhoduje správní rada nadace na svém pravidelném zasedání.

Je možné žádat o příspěvek na:

 • rehabilitační pobyty
 • zdravotní a kompenzační pomůcky
 • úhradu nákladů na odlehčovací a asistenční služby
 • pomůcky pro sportovce s hendikepem (sportovní vozík, handbike, monoski, apod.)
 • na další oblasti dle rozhodnutí SR

Není možné žádat o příspěvek na:

 • osobní automobily
 • úhradu osobních dluhů
 • úhradu nákladů na koupi nemovitosti
 • úhradu nákladů u sportovců be

VÍCE INFORMACÍ A FORMULÁŘE NA ODKAZU:

https://nadace.agel.cz/zadosti/zadam-za-jednotlivce


 • NADACE SYNER

Nadace SYNER pomáhá potřebným a jejím posláním je umožnit kvalitnější a pestřejší život. Pomáhá především lidem v tíživých životních a sociálních situacích nebo zdravotně znevýhodněným. Nadace se zajímá o osoby s konkrétními příběhy především (ne výhradně) z Libereckého kraje.

Nadace shromažďuje prostředky především z darů svého zřizovatele – stavební společnosti SYNER, s.r.o. Tyto pak ve formě finančních a nefinančních darů věnuje na pomoc konkrétním lidem a institucím. Za sedmnáct let své činnosti rozdala nadace k 54 000 000 korun a poskytla pomoc v řádu dalších milionů.

Dovolujeme si Vás upozornit, že o nadační příspěvky není možné žádat v souvislosti s nákupem osobních automobilů, výpočetní techniky a osobní asistence. Nadace nepřispívá na lázeňské a léčebné pobyty a neposkytuje příspěvky na rehabilitace.

Veškeré žádosti zasílejte písemnou formou a použijte formuláře pro jednotlivce, resp. organizace.

FORMULÁŘE A INFORMACE DOSTUPNÉ ZDE:

https://nadacesyner.cz/pro-zadatele


 • KONTRO BARIERY

Omezený provoz  – žádosti přijímají, ale odezva a reakce bude s časovým odstupem.

Nadace pomáhá lidem se zdravotním postižením. Cílem je navrátit člověka s handicapem do běžného života.

https://www.kontobariery.cz/

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry /Melantrichova 5 110 00. Praha 1 info@bariery.cz
Tel.: +420 224 214 452 • WEIL GOTSHAL

Přijímají bez omezení nové žádosti, projekty.

Účelem nadačního fondu všestranně přispívat k zlepšování a rozvoji kvality života a působit k rozvoji duchovních a materiálních hodnot, rozvoji a uplatňování základních lidských práv a humanitárních zásad a přispívat k lepšímu životu jednotlivce i společnosti jako takové.

http://www.weil-nadacni-fond.cz/projekty/podpora-lidi-se-zdravotnim-postizenim

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Machková
Adresa: Křižovnické nám. 193/2, 110 00  Praha 1 – Staré Město
Telefon: +420 221 407 300
Fax: +420 221 407 310
E-mail: martina.machkova@skils.cz


 • NADACE LEONTINKA

Přijímají bez omezení.

Pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením.

https://www.nadaceleontinka.cz/o-nadaci/

KONTAKT :

Karlovarská 1104/14 | 161 00 Praha 6
IČ 27378179 | zapsaná v Nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 568

tel.: +420 235 097 637
info@nadaceleontinka.cz


 • NADACE JEDLIČKOVA ÚSTAVU

Probíhá stále.

Nadace se snaží o zlepšení komplexní rehabilitační péče o děti a mladé lidi s tělesným handicapem ve všech jejích aspektech 

Kontakt:  420 241 083 554/ nadaceju@email.cz

Na Topolce 1713/1A, 140 00 Praha 4


 • SOUNÁLEŽITOST

Stále probíhá.

Smyslem nadačního fondu je projevení sounáležitosti a podání pomocné ruky těm z nás, kteří se ocitli v situaci, kterou sami nemohou zvládnout.

http://sounalezitost.cz/nadacni-fond-sounalezitosti

Kontakt :

info@sounalezitost.cz
Peckova 13
Praha 8
186 00


 • NAŠE DÍTĚ

 Nadace pomáhá dětem týraným, zneužívaným, mentálně 
i fyzicky handicapovaným, opuštěným a dětem, které se ocitnou v obtížné životní situaci.

https://www.nasedite.cz/

Podpora : Linka právní pomoci 777 800 002
Kontakt : Ústavní čp. 95/ 181 00 Praha 8, email : nadace@nasedite.cz

 


 • ADVOKÁTI DĚTEM

Stále probíhá

Naší strategií je poskytování finančních darů konkrétním dětem s daným zdravotním problémem či postižením a také dětem sociálně znevýhodněným. Rádi bychom se zapojili do spolupráce s jinými neziskovými organizacemi, především s občanskými sdruženími, kteří se na daný zdravotní či jiný problém specializují.

http://www.advokatidetem.cz/

Kontakt :

Nadační fond Advokáti dětem

Klimentská 1216/46

110 02 Praha


 • NADACE AGROFERT

Probíhá stále ( fondy jsou otevřené )

Nadace AGROFERT sleduje potřeby v České republice ve vybraných oblastech a snaží se pomáhat přesně tam, kde je to třeba. Nadace svou činnost realizuje převážně formou finančního příspěvku. Nadace přispívá především nekomerčním právnickým osobám na rozvoj jejich aktivit a na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek činnosti.

Fond pro samoživitele: https://www.nadace-agrofert.cz/pro-samozivitele/

Fond rehabilitace pro děti / pacienty s postižením mozku: https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/fond-rehabilitace-pro-deti-pacienty-s-postizenim-mozku

Fond individuální žádosti : https://www.nadace-agrofert.cz/projekty/obecne-individualni-zadosti/

KONTAKT :
Sídlo a fakturační adresa:
Pyšelská 2327/2
149 00 Praha 4
e-mail: info@nadaceagrofert.cz
IČ: 24188581
Číslo účtu: 107-82280287/0100

 • ČTENÍ POMÁHÁ
Stále probíhá.
Náš cíl je spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci druhým.
O projektu
https://www.ctenipomaha.cz/

Kontakt :  Richard Dick / richard.dick@ctenipomaha.cz