Poslání a cíle denního stacionáře

delici-linka-maja

Druh sociální služby:

  • Ambulantní sociální služba
delici-linka-maja

Místo a čas poskytování denního stacionáře:

  • Cheb, Dragounská 38
  • v pracovní dny v době od 6.00 do 16:00 hodin
delici-linka-maja

Cílová skupina:

  • Sociální služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let, kteří jsou z důvodu svého znevýhodnění částečně nebo úplně závislí na pravidelné pomoci jiných lidí.
delici-linka-maja

Kapacita denního stacionáře:

  • 13 osob
delici-linka-maja

Poslání denního stacionáře

Prostřednictvím služeb podporovat a pomáhat v rozvoji osobnosti jednotlivých uživatelů, jejich samostatnosti a soběstačnosti, a to ve zvládání sebeobsluhy, zejména v oblasti stravování, hygieny, oblékání, procvičování a rozvíjení dosud získaných vědomostí, dovedností a návyků, které posilují nebo upevňují jejich osobní a sociální kompetence.

delici-linka-maja

Cíl denního stacionáře

Hlavním cílem poskytování sociální služby v denním stacionáři je podporovat rodinu při každodenní péči o dítě, poskytnutí času na oddych či umožnit rodině být ekonomicky aktivní. Uživatele zapojit tak, aby byl v rámci svých schopností a možností dosáhli maximálního psychomotorického vývoje, sebeobsluhy, dovedností a hygienických návyků.

delici-linka-maja

Zásady (principy) denního stacionáře

  • Zásada nediskriminujícího a rovnoprávného zacházení ze strany zaměstnanců, a to v souladu s Listinou základních práv a svobod.
  • Zásada individuálního přístupu k uživatelům – je zohledněna jinakost uživatelů, přizpůsobujeme se jejich potřebám.
  • Zásada mlčenlivosti – zaměstnanci a pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, které se při své činnosti dozví.
  • Zásada vzdělávání pracovníků – je kladen důraz na další vzdělávání pracovníků a zvyšování jejich odborné způsobilosti.
delici-linka-maja