Naše poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti mládež „Pohoda“ je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Poskytovat jim odbornou pomoc, informace a podporu, a tím tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

separator-pohoda

Cílová skupina NZDM 

Děti a mládež ve věku 6 až 15 let, ze sociálně slabých rodin, ohrožené společensky nežádoucími jevy a rizikovými způsoby trávení volného času.

separator-pohoda

Cíle služby 

  •       nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času;
  •      snižovat sociální rizika vyplývající ze způsobu života dětí a mládeže;
  •      podporovat sociální začlenění (společnost, vrstevníci);
  •      pomáhat při řešení obtížných životních situací;
  •      přispívat k prevenci sociálně patologických jevů, které ohrožují uživatele;
  •      rozvíjet schopnosti, dovednosti a znalosti uživatelů;
  •      zlepšovat kvalitu jejich života.
separator-pohoda