separator-pohoda

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • volnočasové aktivity
 • společenské hry,
 • výtvarné aktivity,
 • taneční aktivity,
 • počítače,
 • stolní fotbálek,
 • preventivní besedy na vybraná témata,
 • jednodenní akce,
 • výlety, víkendové pobyty aj.
 • nebo můžeš jen tak posedět a popovídat si se svými kamarády.

Podpora vzdělávání

Nevíš si rady se školou? V tomto případě můžeš využít naší podporu při vzdělávání. Poskytneme ti pomoc, která Ti pomůže se zlepšit ve škole.

Situační intervence

Sociálně pedagogická práce v situacích s výchovným obsahem, které vznikají v klubu – interakce mezi pracovníkem a uživatelem, pracovník vnáší podněty a reflektuje situace (např. uděluje sankce za nedodržení pravidel klubu či za nevhodné chování, řeší konfliktní situace, rvačka v klubu apod.)

Informační služby

Pracovník na požádání poskytuje zájemci informace na různá témata (rodina, zdravotní témata). Informační služba je poskytována ústně a může být doplněna písemnou formou (letáky, brožurky, www stránky).

Preventivní besedy

Setkávání pracovníků se skupinou uživatelů na předem připravené téma. Hry na rozvoj psychosociálních dovedností. Besedy s pozvanými hosty nebo kontaktními pracovníky.

Skupinové aktivity

Práce pracovníka se skupinou uživatelů, která je zaměřena na rozvoj či posílení psychické nebo sociální stránky jedince (komunikace, kooperace, vztahy ve skupině – oslava narozenin apod.)

separator-pohoda

Sociálně-terapeutické činnosti

Základní poradenství

Poradenství se odehrává formou rozhovoru s uživatelem nejlépe v samostatné místnosti, obsahuje vyhodnocení situace, nabídku rady, informací a řešení vedoucí k odstranění obtíží. Jde o řešení aktuálních problémů a zvyšování kompetence uživatele tyto problémy řešit. Poradenství se nejvíce zaměřuje na záležitosti vztahů, rodiny, sexu, návykových látek, školy, volného času, sociálně právní a jiné.

Kontaktní práce

Jedná se o specifický druh kontaktu s uživatelem, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb. Součástí kontaktní práce je hledání a upevňování hranic komunikace s uživatelem a kultivování jeho schopnosti vyjádřit své potřeby a naučit se využívat existující nabídky služeb. Kontaktní práce má nejčastěji podobu rozhovoru v přirozeném prostředí uživatele (v klubu).

Případová práce

Jedná se o dlouhodobou individuální práci. Případová práce se děje plánovaně, při zachování tohoto postupu:

 • společné vydefinování cíle;
 • vytvoření individuálního plánu a stanovení podmínek pro dosažení cíle;
 • vedení dokumentace, s kterou je uživatel obeznámen;
 • pravidelné revize s uživatelem (zda se cíle naplňují);
 • práce je časově ohraničená, je stanoven její začátek a konec;
 • pravidelná reflexe.

Krizová intervence/pomoc v krizi

Poskytnutí první pomoci klientovi nacházejícímu se v krizi, jedná se pouze o akutní intervenci a odkázání na odborníka.

separator-pohoda

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Akce pořádané klubem mimo naše zařízení

Akce konané mimo klub a chystané nejen pro uživatele, ale i pro jiné osoby apod. (turnaje ve stolním fotbale, taneční soutěže, opékání vuřtů, návštěva muzea, poznávací procházka městem, víkendové pobyty, výlety aj.)

Akce pořádané klubem v našem zařízení

Akce organizované klubem, které probíhají přímo v klubu (např.  diskotéka, Haloweenská párty, melounová párty, vánoční besídky, vítání prázdnin, zkrášlovací den aj.)

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Doprovodná práce (doprovody na úřady)

Doprovod uživatele pracovníkem do návazné služby (veřejné nebo sociální).

Kontakt s institucemi ve prospěch uživatele

Kontakt mezi pracovníkem a návaznými službami (ústně, písemně, telefonicky) ve prospěch uživatele a vždy s jeho souhlasem, nejlépe za jeho přítomnosti.

Zprostředkování dalších služeb

Jedná se o dojednání návazné služby. Je možný fyzický doprovod do těchto zařízení a asistenci při jednáních v těchto zařízeních.

Poskytnutí informace

Jedná se o jednorázové poskytnutí informace bez jakéhokoli zjišťování uživatelovi situace (např. adresa, telefon úřadu, referát, informace o škole,…).