delici-linka

Posláním rané péče je:

Poskytovat na území Karlovarského regionu bezplatnou terénní službu se zaměřením na pomoc a podporu dítěti a rodičům dítěte ve věku od narození do 7 let, které má mentální nebo kombinované postižení, poruchy autistického spektra, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.

Sociální služba usiluje osnižování negativního vlivu zdravotního handicapu dítěte. Raná péče posiluje kompetence a snižujezávislost na sociálních systémech. Vytváří pro rodinu a dítě podmínky pro sociální integraci.

Od ledna 2019 nabízí raná péče KRŮČEK také podporu formou ambulance.
Ambulance je určena komukoliv z veřejnosti, koho zajímá zaměření rané péče, potenciálním zájemcům o službu rané péče terénní formou, rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním, které jsou starší 7 let, či rodinné příslušníky, blízké osoby, pedagogické pracovníky a jiné odborníky, kteří se s těmito rodinami a dětmi stýkají jak pracovně, tak i osobně. Zároveň je ambulance nabízena rodinám, které čekají na volné místo v terénní službě rané péče.

delici-linka

Cíle rané péče:

 • podpora rozvíjení schopností dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby
 • pomoc při vytváření stimulujícího prostředí
 • poskytování sociálního, pedagogického, psychologického poradenství v rodině
 • pomoc s přípravou pro vstup dítěte do předškolního a školního zařízení
 • aktivní zapojování rodiny do běžného života a pomoc při uplatňování práv
 • poskytuje základního sociální poradenství
delici-linka

Raná péče poskytuje tyto základní činnosti:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
delici-linka

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi s mentálním postižením, kombinovaným postižením, poruchami autistického spektra, nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu ve věku od narození do 7 let.

delici-linka

Služba je poskytována ZDARMA v rodině dítěte, tedy v přirozeném prostředí dle požadavku a potřeb dítěte a jeho rodiny, v rozsahu těchto úkonů:

1) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • zhodnocení schopností a dovedností dítěte i rodičů, zjišťování potřeb rodiny a dítěte s postižením nebo znevýhodněním
 • specializované poradenství rodičům a dalším blízkým osobám
 • podpora a posilování rodičovských kompetencí
 • upevňování a nácvik dovedností rodičů nebo jiných pečujících osob, které napomáhají přiměřenému vývoji dítěte a soudržnosti rodiny
 • vzdělávání rodičů formou individuálního poskytování informací a zdrojů informací, seminářů
 • nabídka programů a technik podporujících vývoj dítěte
 • instrukce při nácviku a upevňování dovedností dítěte s cílem maximálního možného využití a rozvoje jeho schopností v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální

2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • podpora a pomoc při vyžívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů

3) sociálně terapeutické činnosti

 • psychosociální podpora formou naslouchání
 • podpora výměny zkušeností

4) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci, nácvik dotazování a komunikačních dovedností, podpora svépomocných aktivit rodičů
 • doprovázení rodičů při vyřizování žádostí, na jednání a vyšetření s dítětem, po případě obdobná jednání v záležitostech týkajících se vývoje dítěte
 • doprovod na jednání (k lékaři, na úřad apod).

Kapacita : 60 klientů

delici-linka