Vážení uživatelé, níže jsou vypsány aktuální vyjádření pojišťoven k možnostem dálkového vyšetření Vašich dětí vzhledem k nouzovému stavu, ve kterém se země nachází, dále sdělení rady Asociace klinických logopedů a také informace Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, které více konkretizují, jak lze tato distanční vyšetření provádět. Aktuálně celá řada odborných lékařů na toto distanční (vzdálené) vyšetřování přechází, a to formou videohovorů přes skype či platformu videodoktor.cz, nebo také WhatsApp, Zoom apod. Jedná se například o klinické psychology nebo také klinické logopedy. Prosíme, před návštěvou lékaře jej vždy kontaktujte a ujistěte se, zda Váš lékař ordinuje, zda ordinuje prezenčně (tedy ve své ordinaci) a nebo zda nevyužívá právě těchto distančních (vzdálených) forem vyšetření. Váš tým Rané péče Krůček.

  1. Vyjádření VZP 111:

Umožňuje vykazovat jen výkon cíleného vyšetření ambulantním specialistou na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem (tj.: telefonicky, e-mailem, telekonference, videokonference, apod.).

K cílenému vyšetření lze vykazovat výkon 09543 – SIGNÁLNÍ VÝKON KLINICKÉHO VYŠETŘENÍ.

O proběhlé konzultaci bude proveden záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

2. Vyjádření ČPZP 205:

Lze  vykazovat jen výkon cíleného nebo kontrolního vyšetření i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem (tj. telefonicky, emailem nebo videokonferenčně).

Podmínkou vykázání je provedení záznamu ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

3. Vyjádření ZP Škoda 209:

Akceptují se výkony v oboru 903 i formou distanční péče, s výjimkou kódu výkonu 72015 a 72019.

Do zdravotnické dokumentace, kromě povinného záznamu o poskytnutých službách, prosím uvést i formu komunikace s pacientem, případně jeho zákonným zástupcem.

4. Vyjádření VOZP 201:

Výkony nespecifikují, ale v požadavku byly vyjmenovány terapeutické výkony (72211.72215,72213, popř. ko či cíl.vyš.)

Podmínkou úhrady takto poskytnutých zdravotních služeb je zápis o provedeném kontaktu nebo výkonu „elektronickou“ cestou ve zdravotnické dokumentaci nemocného.

5. Vyjádření OZP 207:

lze poskytovat péči vykazovanou následně OZP k úhradě pouze tyto výkony:

72017 – Kontrolní vyšetření klinickým logopedem (v max. frekvenci 1/1 den/1 RČ)

72211 – Logopedická terapie poskytovaná logopedem v ambulantním zařízení nebo ve stacionáři  (v max. frekvenci 1/1 den/1 RČ a zároveň 2/1 týden/1 RČ)

O takto vedené distanční terapii musí být proveden explicitní záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta, včetně zaznamenání přesného času spojení s pacientem

6. Revírní bratrská pokladna 213

RBP, zdravotní pojišťovna je připravena v souvislosti s aktuální situací akceptovat vzdálenou komunikaci s pacientem, za předpokladu, že s ohledem na obsah vyšetření a zdravotní stav pacienta je takový distanční postup možný a „lege artis“.

(doporučujeme tedy užívat terapeutické kódy a kódy kontrolního či cíleného vyš.

7. Vyjádření ZP MVČR 211:

u pojištěnců v případě, že je u nich nezbytná konzultace zdravotního stavu (pacient má subjektivní potíže, došlo u něho ke změně stavu v průběhu chronické nemoci, apod.), výkon příslušného cíleného klinického vyšetření

v dokumentaci bude řádný záznam, specifikována forma a obsah komunikace (video hovor, email, apod.), telefonní číslo, popř. vytištěná emailová korespondence, délka komunikace

Sdělení Rady Asociace Klinických Logopedů – dne 23.3.2020

Vážení členové AKL ČR,

     od 12.3.2020 platí na celém území ČR, po dobu 30 dní,  nouzový stav. Od 16.3.2020 platí navíc karanténa, která je podle rozhodnutí vlády ČR zatím rozšířená o další týden – tedy do 1.4.2020. Sledujte tedy ve svém zájmu nové informace a tiskové prohlášení vlády ČR.

 Jelikož jsme poskytovatelé zdravotní péče,  je na Vašem uvážení (popř. na rozhodnutí ZZ), zda své ambulance uzavřete/neuzavřete nebo budete poskytovat klinicko-logopedickou péči některou z distančních forem terapie.

Je třeba zvážit, zda je reálná možnost provozu NZZ pro náš obor, při důsledném dodržování nařízení MZ a vlády ČR – pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest, kontinuální provádění vysokého standardu dezinfekce, minimalizace kontaktu mezi osobami, doporučení minimalizovat jinou než akutní či neodkladnou zdravotní péči, kde nehrozí nebezpečí z prodlení. V maximální možné míře se tak v této oblasti omezuje počet pacientů v těchto zařízení tak, aby došlo k minimalizaci rizika šíření onemocnění COVID-19.

Zdravotní pojišťovny nám odsouhlasily (vše oficiálně doložitelné na adresu AKL ČR) poskytování distančních terapií – Skype, videohovory, telekonzultace, WhatsApp, Zoom, emailová korespondence,…- ovšem za předpokladu řádného záznamu v dokumentaci. Aktualizovaná možnost k vykazování výkonů u jednotlivých ZP je rovněž na našich webových stránkách.

Informace ZP MV ČR k vykazování distanční terapie u logopedů „COVID – 19“

V Praze dne 24. 3. 2020

ZP MV ČR umožňuje s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání ambulantním klinickým logopedům 72211, 72215 v souvislosti s distančním kontaktem protože návštěvu pacienta v ordinaci není možné nebo vhodné realizovat z důvodu epidemiologického rizika v rámci vyhlášení nouzovém stavu státu Podmínkou je, že

 v případě terapeutických kontaktů bude léčba prokazatelně provedena jako videohovor přes Skype, webovou aplikaci Videodoktor, Zoom, apod.

 v dokumentaci bude řádný záznam, specifikována forma a obsah komunikace (video hovor, email, apod.), telefonní číslo, popř. vytištěná emailová korespondence, délka komunikace, použité materiály pro výuku on-line. Práce s materiály by měla být téměř totožná jako v ambulanci, včetně času na poskytnutou terapii (30 nebo 45 minut)

 jde o pacienty, kteří se do ordinace z důvodu karantény nemohou dostavit nebo

 jde o ordinaci s omezenou činností z důvodu karantény nebo  jde o ordinaci, která není dostatečně vybavena respirátory pro bezpečný fyzický kontakt zaměstnanců ambulance s pacienty.