INFORMAČNÍ POVINNOST SPRÁVCE

v souvislostis Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), veznění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak instituce zpracovává vaše osobní údaje.

1. Kdo spravuje vaše osobní údaje?

Správcem vašich osobních údajů je:

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace
Pastýřská 771/4, PSČ 350 02 Cheb
IČO: 70887985
Zast. ředitelkou Bc. Petra Tomkovou, Dis.

2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů obce?

Musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Keystone Company a.s.
Praha 10,Vinohrady, Korunní 2569/108
IČO: 05983649
Email: szsscheb.dpo@keystonecompany.cz

3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů?

Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

4. Z jakého důvodu zpracovává obec vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

5. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům?

Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis. Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní).

6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí?

Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme.

7. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích?

Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování.

8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva?

Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom

 • vám umožnili přístup k vašim osobním údajům
 • opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné
 • vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování.

9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům?

Právo na přístup Vám dává možnost ověřit si zákonnost zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo věděta být informován o:

 • účelech zpracování,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemcích nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu,
 • veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby?

Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, je nezbytné předložit příslušnou plnou moc, kterou Vás tato osoba, za níž činíte žádost o přístup k jejím osobním údajům, k tomuto výslovně zmocňuje. Jako správce jsme v takovém případě oprávněni vyžadovat úřední ověření podpisu zmocnitele natakto udělené plné moci.

 11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat?

Přijímáme žádosti o informace o zpracování Vašich osobních údajů jak ve formě listinné, tak elektronické.

Pokud v konkrétním případě máme jako správce pochybnosti o totožnosti osoby, která žádá o informace o osobních údajích námi zpracovávaných, můžeme v zájmu ochrany Vašich práv postupovat dle článku 12 odst. 6 obecného nařízení (GDPR), tzn. můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů podávajícího žádost o informace, zejména ověřit Vaší totožnost předložením průkazu totožnosti při osobním kontaktu s Vámi při podání takové žádosti, vyžadovat podání žádosti Vaší datovou schránkou nebo prostřednictvím e-podatelny podepsanou Vaším kvalifikovaným elektronickým podpisem, popř. předložit žádost v listinné podobě s Vaším podpisem, který byl úředně ověřen (vidimace, legalizace).

12. Do kdy mi poskytnete odpověď?

O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

13. Kolik taková žádost stojí?

Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme).

14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.

Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.

15. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně?

V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem:  Pplk. Sochora27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444, Elektronická podatelna (zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu) E-mail: posta@uoou.cz; Datová schránka: qkbaa2n, webové stránky: https://www.uoou.cz