Vítáme Vás na stránkách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Pohoda“. Najdete zde veškeré informace o naší službě.

Jsme registrovaná sociální služba dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.

Naše poslání

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež „Pohoda“ je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem života. Poskytovat jim odbornou pomoc, informace a podporu, a tím tak předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

separator-pohoda

Cílová skupina – okruh osob oprávněných čerpat službu

Okruhem osob, pro které je sociální služba určena, jsou děti a mládež, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožené společensky nežádoucími jevy a rizikovým způsobem života (zejména rizikovým trávením volného času).

Věková struktura okruhu osob, kterým je služba určena: děti a mládež ve věku 6 – 15 let.

separator-pohoda

Cíle služby 

  • Poskytovat bezpečný prostor pro trávení volného času.
  • Rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti uživatelů.
  • Posilovat zdravé sebevědomí uživatelů.
  • Nabízet podporu v obtížných životních situacích.
  • Posilovat schopnost zvládat obtížné životní situace vlastními silami.
  • Poskytovat podporu v průběhu vzdělávání.
  • Nabízet aktivity a činnosti zaměřené na prevenci rizikového jednání.
  • Zprostředkovat kontakt se společenským prostředím.
separator-pohoda

Potřeby, které služba řeší v návaznosti na Regionální Kartu sociálních služeb Karlovarského kraje

Základní stabilizace
a) možnost řešit nepříznivou sociální situaci
b) možnost poradit se/požádat o radu
c) možnost naplnit volný čas
d) možnost kontaktu s vrstevníky

Vzdělávání
a) pravidelná docházka do školy
b) pravidelná příprava do školy
c) znalost oblasti možné přípravy na budoucí povolání a posouzení svých schopností a zvládání tohoto studia
d) získání kvalifikace

Osobnostní kompetence
a) získání každodenních praktických osobních kompetencí
b) orientace ve změnách spojených s dospíváním a postojích a požadavcích okolí
c) získání náhledu na svá osobnostní práva
d) získání náhledu a své povinnosti v běžném životě
e) schopnost využívat veřejných služeb

Ochrana práv, bezpečnost a kriminalita
a) schopnost vyhodnotit a řešit situaci včetně domácího násilí, zneužívání, týrání
b) schopnost vyhodnotit a získat podporu v případě vlastního trestního jednání
c) schopnost včas vyhodnotit situaci vlastního sociálně patologického jednání a jeho důsledků, schopnost minimalizovat rizikové chování a jeho důsledky

Kontakt se společenským prostředím
a) naplňování svého volného času
b) funkční vztahy s vrstevníky
c) funkční vztahy s okolím

Rodina a její uspořádání
a) funkční vztahy s rodinou

Zdraví
a) Znalost důsledků rizikového způsobu života pro zdraví

Hmotné zabezpečení
a) požádání o nárokové a nenárokové dávky

separator-pohoda

SOCIÁLNÍ SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ A ANONYMNĚ!