separator-pohoda

Okruh činností

Zařízení zajišťuje uživatelům následující okruh činností (dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. § 62 odst. 2 a vyhlášky MPSV č. 505/2006):

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
  • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (kulturní akce – návštěva kulturních zařízení, besídky, maškarní, sportovní akce – turnaje, pohybové aktivity).
  • Pracovně výchovná činnost s dětmi (výtvarné činnosti, ruční práce apod.).
  • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (rozvoj komunikačních schopností a dovedností, podpora hygienických návyků, rozvoj vnímavosti, pozornosti, paměti, vyjadřování apod.).
  • Zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (pomoc s přípravou na vstup do základní školy, pomoc se školní přípravou, přechodem na vyšší stupeň, pomoc s nástupem na střední školu nebo odborné učiliště apod.).

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí (výlety, exkurze, návštěva jiných zařízení, účast na kulturních a společenských akcích apod.). Jedná se o aktivity realizované mimo zázemí zařízení. Jsou nezbytné pro úspěšný proces orientace ve společnosti, zlepšení komunikačních dovedností a osobnostních předpokladů.

 • Sociálně terapeutické činnosti:
  • Základní sociální poradenství (poskytnutí informací o možnosti získání pomoci v dalších institucích a zařízeních).
  • Práce se skupinou (učení se novým věcem, vzájemné komunikaci).
  • Socializační programy a aktivity (prevence nežádoucích jevů – besedy, přednášky).

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – předání informací, seznámení s činností jiných zařízení a v případě potřeby i zajištění kontaktů na jiné odborné služby nebo doprovod do zařízení.
  • Pomoc a podpora při obnovení kontaktu s rodinou, školou, kamarády, a pomoc při dalších aktivitách podporující sociální začleňování – práce s osobami blízkými, kdy pracovník na přání uživatele vyjednává s třetími osobami.

separator-pohoda